الکتروموتورهای هود با ساختار خازن دائم با طراحی منحصر به فرد بدنه، در پوشها و فلنج دارای کاربرد گسترده ای در صنعت هودهای خانگی می باشند. الکتروموتورهای هود با ساختار خازن دائم نسبت به موتورهای قطب چاکدار دارای راندمان بسیار بالاتری می باشند، همچنین تنوع توانی و گستره سرعتی بیشتری دارند. این الکتروموتورها نویز بسیار کمی تولید می کنند و قابلیت کار در محیط های مرطوب و گرم از دیگر مزایای این نوع الکتروموتورها می باشد.
می باشد و قابلیت تحمل Bکلاس عایقی این الکتروموتورها % را دارند.5% و 10نوسانات ولتاژ و فرکانس به ترتیب تا الکتروموتورهای هود در دو ساختار متفاوت ارائه می گردند که شامل الکتروموتور با فلنج سه پایه و فلنج ساده بوده و امکان استفاده در هودهای یک یا دو بلووری را فراهم می نماید.